Financial report

Bokslutskommuniké januari-december 2021 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-december 2021

 • Under november slutfördes förvärvet av Bank Norwegian vilket påverkar jämförbarheten gentemot föregående period
 • Kreditkort är numera en del av Nordax erbjudande liksom även nyutlåning på de danska, tyska och spanska marknaderna
 • Den totala utlåningen uppgick till 70,7 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31)
 • Privatlån och kreditkort uppgick till 58,0 mdkr (17,8 mdkr per 2020-12-31)
 • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 12,7 mdkr (9,8 mdkr per 2020-12-31), vilket utgjorde 18% av den totala utlåningen
 • Nordax sparerbjudande uppvisade ett fortsatt inflöde och den totala inlåningen växte till 67,4 mdkr (24,2 mdkr per 2020-12-31)
 • Rörelseresultatet uppgick till -33 MSEK (704) drivet av engångseffekter i samband med förvärvet av Bank Norwegian

Affärsutveckling privatlån och kreditkort

Nordax uppvisade en fortsatt stabil ökning inom privatlån med en ökad tillväxt under det fjärde kvartalet. Totalt under året ökade de underliggande volymerna med 3,7 mdkr jämfört med 2020. Utöver den organiska tillväxten bidrog förvärvet av Bank Norwegian med 24,6 mdkr i privatlånevolym. Genom Bank Norwegian tillfördes Nordax under kvartalet även en kreditkortsvolym om SEK 10 mdkr.

Den totala volymen privatlån och kreditkort uppgick per 31 december till 58,0 mdkr (17,8 mdkr 31 december 2020).

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt att utvecklas väl i både Sverige och Norge och den totala bolåneportföljen uppgick till 5,1 mdkr per den 31 december 2021 (3,2 mdkr 31 december 2020).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har visat fortsatt god utveckling under 2021 med stabil nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen med ett fortsatt stort kundintresse. Den totala volymen uppgick till 7,6 mdkr per 31 december 2021 (6,6 mdkr 31 december 2020).

Portföljutveckling

Totalt uppgick utlåningen per 31 december till 70,7 mdkr (27,7 mdkr 31 december 2020).

 Resultat januari-december 2021

 • Rörelseresultatet för januari-december 2021 uppgick till -33 MSEK (704). Minskningen förklaras dels av redovis­ningstekniska effekter rörande kreditförluster i samband med förvärvet av Bank Norwegian, dels av ökade kostnader relaterat till förvärvet.
 • Räntenettot för januari-december 2021 uppgick till 2 532 MSEK (1 753). Räntenettot ökade främst genom förvärvet och konsolideringen av Bank Norwegian men även genom en växande utlåning. Dock påverkades räntenettot negativt av en ökad kostnad kopplad till finansieringen av förvärvet.
 • Kreditförlusterna för januari-december 2021 uppgick till -1 013 MSEK (-416), motsvarande 2,1 procent (1,6) av genom­snittlig utlåning. Den huvudsakliga förklaringen till den stora ökningen av kreditförluster är tidigare redovisade kreditförlustreserver i Steg 1 och 2 i Bank Norwegian, vilka vid förvärvet utgör merparten av initial redovisningsteknisk effekt om 537 MSEK.
 • Rörelsekostnaderna för januari-december 2021 uppgick till -1 650 MSEK (-694). Ökningen förklaras främst av förvärvet och konsolideringen av Bank Norwegian men även av ökade investeringar i verksamheten samt av en jämförelseperiod påverkad av specifika kostnadsbespar­ingar relaterat till lägre aktivitet i samband med COVID-19. Förvärvsprocessen runt Bank Norwegian påverkade kost­naderna negativt under perioden med cirka 563 MSEK.
   

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag närmare 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har drygt 500 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 december 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 70.7 miljarder kronor och inlåningen till 67,4 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf