Financial report

Bokslutskommuniké januari-december 2022 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-december 2022

 • Den 30 november genomfördes den koncerninterna fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA
 • Den totala utlåningen uppgick till 88,8 mdkr (70,7 mdkr per 2021-12-31)
 • Privatlån och kreditkort uppgick till 73,0 mdkr (58,0 mdkr per 2021-12-31)
 • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 15,7 mdkr (12,7 mdkr per 2021-12-31), vilket utgjorde 18% av den totala utlåningen
 • Nordax sparerbjudande fortsatte växa och den totala inlåningen uppgick till 77,1 mdkr (67,4 mdkr per 2021-12-31)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 329 MSEK (-33) primärt drivet av förvärvet av Bank Norwegian, där jämförelseperioden även påverkades av negativa förvärvsdrivna redovisningstekniska effekter
 • För att reflektera den högre räntemiljön har Nordax fortsatt att genomföra räntehöjningar på samtliga marknader även under det fjärde kvartalet

Portföljutveckling

Totalt uppgick utlåningen per 31 december 2022 till 88,8 mdkr (70,7 mdkr 31 december 2021), där tillväxten under 2022 till ca 85% drevs av ökad försäljning och till ca 15% av valutaeffekter.

Affärsutveckling privatlån och kreditkort

Under 2022 fortsatte Nordax-koncernens portföljer av såväl privatlån som kreditkort att uppvisa en god tillväxt.

Den totala volymen privatlån och kreditkort uppgick per 31 december 2022 till 73,0 mdkr (58,0 mdkr 31 december 2021), där tillväxten under 2022 till ca 80% drevs av ökad försäljning och till ca 20% av valutaeffekter.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen fortsatte att utvecklas väl i både Sverige och Norge och den totala bolåneportföljen uppgick till 6,9 mdkr per den 31 december 2022 (5,1 mdkr 31 december 2021).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

I linje med föregående perioder, har portföljen uppvisat en fortsatt god utveckling under 2022 med en stabil nyutlåning, bland annat till följd av SHPs starka varumärke. Den totala volymen kapitalfrigöringskrediter uppgick till 8,8 mdkr per 31 december 2022 (7,6 mdkr 31 december 2021).

Resultat januari-december 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 329 MSEK (-33). Ökningen förklaras av att Bank Norwegians verksamhet påverkar 2022 i sin helhet medan den endast ingår i jämförelseperioden omfattande november-december 2021 samt en växande utlåning, till­sammans med jämförelseperiodens negativa redovisning­stekniska effekter rörande kreditförluster i samband med förvärvet av Bank Norwegian. I resultatet ingår även ökade kostnader, bland annat drivna av kostnader relaterade till pågående integrationsarbete av Bank Norwegian, ned­skrivning av goodwill hänförligt till Lilienthal Finance Ltd om 201 MSEK i fjärde kvartalet samt ökade avsättningar för framtida kreditförluster.
 • Räntenettot uppgick till 6 747 MSEK (2 532). Räntenettot ökade i huvudsak främst genom konsolideringen av Bank Norwegian. Därutöver har räntenettot påverkats positivt genom en växande utlåning samt genom den översyn som genomförts under Q1 avseende bedömd effektivränta.
 • Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella till­gångar uppgick till -449 MSEK (-62). Ökningen är främst driven av nedskrivning av goodwill hänförligt till Lilienthal Finance Ltd om 201 MSEK i fjärde kvartalet samt avskrivningar av immateriella tillgångar rörande förvärvet av Bank Norwegian ASA.
 • Övriga rörelsekostnader uppgick till -2 751 MSEK (-1 588). Ökningen förklaras främst av konsolideringen av Bank Norwegian men även av investeringar i verksamheten bland annat mot bakgrund av pågående integrationsarbete, ökade personalkostnader samt marknadsföringskostnader.
 • Kreditförlusterna uppgick till -2 425 MSEK (-1 013), mots­varande 3,0 procent (2,1) av genomsnittlig utlåning. Ökningen förklaras huvudsakligen av konsolideringen av Bank Norwegian, men även av bedömd effektivränta samt ökade avsättningar för framtida kreditförluster. Kreditförlusterna påverkades också negativt av ökade avsättningar relat­erat till försämrad makromiljö vilket bidrog till -120 MSEK i ökade kreditförluster i fjärde kvartalet och -162 MSEK under 2022.

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 december 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 88.8 miljarder kronor och inlåningen till 77,1 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2022 kl.07:30.

Documents

wkr0006.pdf