Financial report

Bokslutskommuniké januari-december 2020 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-december 2020

  • Den totala utlåningen uppgick till 27,7 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31).
  • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 9,6 mdkr och utgjorde 36% av totala utlåningen
  • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 24,2 mdkr (19,2 mdkr per 2019-12-31).
  • Totala kreditförluster om 416 MSEK under perioden, varav 39 MSEK utgör extra reserveringar relaterat till COVID 19.
 

Affärsutveckling privatlån

Nordax hade en stabil utveckling inom privatlån under fjärde kvartalet och den totala volymen privatlån har varit stabil under fjärde kvartalet och under året.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt utvecklas väl i både Sverige och Norge och totala bolåneportföljen uppgick till 3,2 mdkr vid 31 december 2020.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt utvecklas väl under året med fortsatt stark nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en fortsatt god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen och ser fortsatt starkt kundintresse.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 27,7 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31).

 

Resultat januari-december 2020 (jämfört med januari-december 2019) 

  • Rörelseresultatet för januari-december 2020 uppgick till 704 MSEK (463). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade allmänna administrationskostnader.

  • Räntenettot för januari-december 2020 uppgick till 1 753 MSEK (1 507). Räntenettot ökade på grund av en väx­ande utlåning.
  • Kreditförlusterna för januari-december 2020 uppgick till -416 MSEK (-286), motsvarande 1,6 procent (1,4) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna påverkades av en extra avsättning om 39 MSEK för ökade förväntade kreditförluster under IFRS 9 med tanke på den förväntade försäm­ringen i makromiljön som ett resultat av COVID-19.
  • Rörelsekostnaderna för januari-december 2020 uppgick till -694 MSEK (-821). Minskningen var i linje med bolagets förväntningar då kostnaderna i 2019 påverkades av om­fattande investeringar i verksamheten och att bolaget infört specifika sparåtgärder under andra kvartalet 2020.
 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 255 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2020 uppgick utlåningen till allmänheten till 27,7 miljarder kronor och inlåningen till 24,2 miljarder kronorLäs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com.

 

Documents

wkr0006.pdf