Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) offentliggör ett erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Nordax Bank AB (publ) (“Bolaget”) erbjuder innehavare (inklusive verkliga innehavare till obligationer via förvaltare) (”Innehavare”) av Bolagets utstående SEK 600,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall december 2023 (ISIN NO0010871296), NOK 1,200,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall december 2023 (ISIN NO0010871155) och NOK 1,850,000,000 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall maj 2024 (ISIN NO0011142572) (“Obligationerna”), ett erbjudande där Bolaget förvärvar Obligationerna mot ett kontant vederlag upp till och begränsat till en total nominell volym om NOK 500,000,000 (vilket belopp kan komma att ökas, minskas eller tas bort såsom Bolagets finner lämpligt) till respektive köpeskilling nedan, plus upplupen och icke betald ränta (”Erbjudandet”). Obligationerna kommer att förvärvas i enlighet med villkoren i ett Erbjudandedokument daterat 26 maj 2023 (”Erbjudandedokumentet”).

Beskrivning av Obligationerna ISIN Utstående belopp Lägsta nominella värde Köpeskilling
SEK 600,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871296 SEK 600,000,000 SEK 2,000,000 100.000%
NOK 1,200,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871155 NOK 1,200,000,000 NOK 2,000,000 100.000%
NOK 1,850,000,000 FRN med förfall maj 2024 NO0011142572 NOK 1,850,000,000 NOK 2,000,000 99.000%

Erbjudandet utgör ett led i Bolagets åtagande att aktivt tillämpa skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandet löper ut 15:00 CEST den 31 maj 2023 om det inte förlängs, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (”Utgångsdatum”). Bolaget kommer att annonsera resultaten och om några Obligationer kommer att accepteras under Erbjudandet så tidigt som möjligt efter angivet Utgångsdatum. Likvid för Erbjudandet förväntas redovisas omkring den 7 juni 2023.

Innehavare kan endast delta i Erbjudandet genom att skicka in en giltig instruktion till dealer manager på det sätt som anvisas i Erbjudandedokumentet. Obligationernas villkor gäller fortsatt för Innehavare som inte deltar i Erbjudandet, eller för de vars Obligationerna inte accepteras för förvärv av Bolaget. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av Bolaget i enlighet med Erbjudandet kommer kvarstå på Bolagets balansräkning.  

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i Erbjudandedokumentet, vilket finns bifogat i detta pressmeddelande och görs tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp att agera s.k. dealer manager för Erbjudandet.

Dealer Manager
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

+46 738 66 06 62

arash.bigloo@nordax.se

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax Bank AB (publ)

+47 958 91 539

mats.benserud@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax Banks spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax Banks kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 14.10 CEST.

Documents

wkr0006.pdf

Kyros - Tender Information Document_Final.pdf