Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2022 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-mars 2022

 • Den totala utlåningen uppgick till 75,0 mdkr (70,7 mdkr per 2021-12-31)
 • Privatlån och kreditkort uppgick till 61,5 mdkr (58,0 mdkr per 2021-12-31)
 • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 13,5 mdkr (12,7 mdkr per 2021-12-31), vilket utgjorde 18% av den totala utlåningen
 • Nordax sparerbjudande fortsatte växa och den totala inlåningen uppgick till 70,3 mdkr (67,4 mdkr per 2021-12-31)
 • Rörelseresultatet uppgick till 273 MSEK (215) primärt drivet av förvärvet av Bank Norwegian

Affärsutveckling privatlån och kreditkort

Under det första kvartalet fortsatte Nordax portföljer av såväl privatlån som kreditkort att uppvisa en god tillväxt.

Den totala volymen privatlån och kreditkort uppgick per 31 mars 2022 till 61,5 mdkr (58,0 mdkr 31 december 2021).

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen fortsatte att utvecklas väl i både Sverige och Norge och den totala bolåneportföljen uppgick till 5,6 mdkr per den 31 mars 2022 (5,1 mdkr 31 december 2021).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

I linje med föregående perioder, har portföljen uppvisat en fortsatt god utveckling under det första kvartalet 2022 med en stabil nyutlåning, bland annat till följd av SHP:s starka varumärke. Den totala volymen uppgick till 7,9 mdkr per 31 mars 2022 (7,6 mdkr 31 december 2021).

Portföljutveckling

Totalt uppgick utlåningen per 31 mars 2022 till 75,0 mdkr (70,7 mdkr 31 december 2021).

 Resultat januari-mars 2022

 • Rörelseresultatet för januari-mars 2022 uppgick till 273 MSEK (215). Ökningen förklaras av konsolideringen av Bank Norwegian samt en växande utlåning. I resultatet ingår dock negativa växelkurseffekter relaterat till den norska kronans förstärkning samt ökade kostnader, främst drivna av integrationskostnader relaterat till förvärvet av Bank Norwegian.
   
 • Räntenettot för januari-mars 2022 uppgick till 1 625 MSEK (445). Räntenettot ökade i huvudsak främst genom konsoli­deringen av Bank Norwegian. Därutöver har räntenettot påverkats positivt genom en växande utlåning samt genom den översyn som genomförts under Q1 avseende bedömd effektivränta.
   
 • Kreditförlusterna för januari-mars 2022 uppgick till -612 MSEK (-48), motsvarande 3,4 procent (0,7) av genomsnittlig utlåning. Ökningen förklaras huvudsakligen av konsolider­ingen av Bank Norwegian, men även av översynen relaterad till bedömd effektivränta.
   
 • Rörelsekostnaderna för januari-mars 2022 uppgick till -688 MSEK (-203). Ökningen förklaras främst av konsolideringen av Bank Norwegian men även av inves­teringar i verksamheten, ökade personalkostnader samt försäljningsrelaterade kostnader.
   

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har drygt 500 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 75.0 miljarder kronor och inlåningen till 70,3 miljarder kronor

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2022 kl.07:30.

Documents

wkr0006.pdf