Pressrelease

Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA har antagit en fusionsplan för implementeringen av en koncernintern fusion

Som tidigare kommunicerats har Nordax Bank AB (”Nordax”) och Bank Norwegian ASA (”Bank Norwegian”) initierat en process för att undersöka förutsättningarna för att implementera en fusion mellan Nordax och Bank Norwegian.

Styrelserna i Nordax respektive Bank Norwegian har den 4 juli 2022 beslutat att anta en gemensam fusionsplan för en gränsöverskridande koncernintern fusion mellan de två bankerna. Fusionen kommer att implementeras med Nordax som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag där den verksamhet som idag bedrivs av Bank Norwegian fortsatt kommer att bedrivas i en norsk filial till Nordax (vilken är under etablering).

Nordax Group AB har i egenskap av ensam aktieägare i Nordax samt indirekt aktieägare i Bank Norwegian också godkänt den gemensamma fusionsplanen.

Fusionen genomförs i syfte att uppnå en mer ändamålsenlig koncernstruktur, medförande en förenklad administration och minskade administrativa kostnader samt förväntas bidra till optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Nordax-koncernen.

Verkställande av fusionen är villkorat av (i) slutligt godkännande från styrelsen för Bank Norwegian efter att fusionsplanen har varit offentligt tillgänglig i en månad, (ii) att fristen för invändningar enligt tillämpliga bestämmelser i norska allmennaksjeloven § 13-15 jf. § 13-16 har löpt ut, (iii) att Finansinspektionen respektive Finanstilsynet har godkänt verkställandet av fusionen, (iv) att Finansinspektionen har godkänt ansökan om Nordax etablering av filial i Norge och att Finanstilsynet har bekräftat att filialen kan påbörja sin verksamhet (eller, alternativt, att handläggningstiden om två månader från det att Finanstilsynet mottagit en filialetableringsanmälan har löpt ut), (v) relevanta samtycken och godkännanden från tredje part har erhållits, och (vi) att det inte har framställts invändningar från fordringsägare eller att eventuella invändningar är avklarade.

Fusionen förväntas implementeras senast under Q1 2023.

I samband med den förestående fusionen har Nordax dotterbolag Bank Norwegian ingått vissa ändringsavtal med Nordic Trustee AS avseende obligationsvillkoren för vissa av Bank Norwegians emitterade norska obligationer.

Ett ändringsavtal har vidare ingåtts med Nordic Trustee AS avseende Bank Norwegians emitterade obligationer under Bank Norwegians utställda Euro Medium Term Note-program (”Programmet”), inklusive villkoren som anges i grundprospektet till Programmet daterat den 11 april 2019 och grundprospektet för Programmet daterat den 2 juli 2020.

Avtalen har ingåtts i syfte att dokumentera vissa ändringar till följd av att emittenten blir en svensk juridisk person, och ändringarna träder i kraft i samband med och förutsatt att fusionen implementeras. Ändringsavtalen kommer att publiceras på Stamdata under de relevanta ISIN-numren.

För ytterligare information avseende Bank Norwegians emitterade obligationer i relation till den tilltänkta fusionen, vänlig se pressmeddelandet publicerat av Bank Norwegian: https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/221383

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strath, Brunswick Group

mstrath@brunswickgroup.com

+46 733 90 47 60

Documents

wkr0006.pdf