Kort om Nordax

Läs mer

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa som erbjuder in- och utlåning till cirka 150 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har cirka 200 anställda som alla arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Vår grundliga, sunda och datadrivna kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens.

30%

ÖKAT JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

VD-ord

Läs mer

TOTAL UTLÅNINGSPORTFÖLJ

Miljarder SEK

"För Nordax var 2016 ett mycket framgångsrikt år och vi har etablerat oss som en börsnoterad bank med en stark tillväxt av såväl nya kunder, som utlåning och resultat. Vår verksamhet har utvecklats positivt på samtliga marknader med stadig utlåningstillväxt, stabila marginaler och stabil kreditkvalitet. Tillsammans med ökad operationell effektivitet förbättrade det resultatet."

Finansiella mål

Läs mer

1. AVKASTNING PÅ GENOMSNITTLIGA LÅN

Ökade till 4,3% (3,8) och översteg målet om en avkastning > 3 %  genom cykeln

2. KAPITALISERINGEN

Stärktes - lönsamheten bidrog till ökade buffertar  i jämförelse med regulatoriska krav och kapitalmålet.

3. UTDELNING

Föreslås öka till 1.60 SEK per aktie (0,50) i enlighet med målet på 40 procents utdelningsgrad

FRÅN RÄNTEMARGINAL PÅ 9,3% TILL AVKASTNING PÅ 4,3%

Affärs- modell

Läs mer

Privatlån och sparande

Läs mer

PRODUKTER MED VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER

Nordax erbjuder större lån utan säkerhet till finansiellt stabila privatkunder som har behov av att överbrygga ett glapp mellan utgifter och inkomster. Inriktningen på större privatlån baseras på vår långa erfarenhet av kreditbedömning och våra sofistikerade metoder för att nå vår starka kundgrupp genom riktad marknadsföring.

ANLEDNING TILL ATT SÖKA LÅN

Central plattform

Läs mer

 JUSTERAT K/I TAL, %

CENTRAL PLATTFORM GER SKALBARHET

All verksamhet bedrivs från ett centralt kontor i Stockholm varifrån vi hanterar alla våra marknader. I vår kundservice arbetar svenska, norska, finska och tyska medarbetare tillsammans. Att ha all verksamhet centraliserad ger många fördelar. Det förenklar styrning, hantering av regulatoriska frågor, minskar miljöpåverkan och möjliggör korta beslutsvägar.

Våra kunder

Läs mer

FINANSIELLT STABILA KUNDER

Vi vänder oss i huvudsak till kunder mellan 30 och 60 år. Vi undviker att låna ut till yngre personer då de i många fall inte har uppnått den stabilitet som krävs för att vi ska kunna göra en bra kreditbedömning. Våra lånekunder är finansiellt stabila med en inkomstnivå i nivå med eller över de nationella snitten och många äger sina egna bostäder. Endast två procent av vår totala utlåning är till kunder under 30 år.

52 år

SNITTÅLDERN PÅ VÅRA KUNDER

 

Kredit- bedömning

Läs mer

ROBUST KREDITBEDÖMNING GER STABIL KREDITKVALITET

Att bedöma risk är en del av vårt DNA tack vare vår långa erfarenhet från branschen genom olika ekonomiska cykler. Kunskapen, insamlandet och användandet av relevant data över lång tid för att bygga algoritmer för kreditbedömningen är hörnstenar i vår modell. Vi har en datadriven process för kreditbedömningar som börjar redan i marknadsföringen mot finansiellt stabila personer.

KREDITFÖRLUSTNIVÅ, %

Våra marknader

Läs mer

UTLÅNINGSPORTFÖLJ PER MARKNAD

STABILA UTLÅNINGSMARKNADER

Nordax är för närvarande aktiv på fyra marknader i Nordeuropa: Sverige, Norge, Finland och Tyskland. De har gemensamma förutsättningar som stabila makroekonomiska utsikter, stabila offentliga finanser, väl utbyggda socialförsäkringssystem samt god tillgång till persondata vilket underlättar kreditbedömningen.

Marknads- föring

Läs mer

UNIK DISTRIBUTIONSMODELL

Vår marknadsföring är effektiv och strategin bygger på att vi i hög utsträckning själva söker upp våra kunder. Vårt utlåningserbjudande marknadsförs genom flera olika kanaler, främst riktad marknadsföring, men också via låneförmedlare, digitala kanaler och utlåning till befintliga kunder. Riktad marknadsföring är vår kärnkompetens.

NYUTLÅNING PER KANAL

Finansiering

Läs mer

FINANSIERING OCH EGET KAPITAL

DIVERSIFIERAD FINANSIERING 
MINSKAR RISKEN

Nordax har en diversifierad finansieringstruktur där vi i hög grad matchar utlåning och finansiering avseende löptid, räntebindningstid och valuta. Vår långa erfarenhet av privatlånebranschen har lärt oss att en hållbar affärsmodell inte bör förlita sig på en enskild finansieringskälla.

Ansvars- tagande

Läs mer

ANSVARSTAGANDE OCH HÅLLBARHET EN DEL AV VÅR AFFÄRSMODELL

Långsiktig lönsamhet förutsätter att omvärlden har förtroende för oss som bank. Som noterat bolag har vi ett särskilt stort ansvar mot myndigheter och ägare. Ansvarstagande är en del av vår kultur och präglar vår verksamhet och vårt agerande mot kunder, samhället, myndigheter, investerare och anställda.

 • Ansvarsfull kreditgivning kärnan i vårt hållbarhetsarbete
 • Sedan 2016 anslutna till FN-initiativet Global Compact
 • Jämställda löner
 • 60/40 Fördelning män och kvinnor i styrelse
 • 50/50 Fördelning män och kvinnor i koncernledningen
 • Begränsad direkt miljöpåverkan

 

Fokus 2017

Läs mer

1. ÖKAD NYUTLÅNING OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

 • Stärka positionen inom stora lån och konsolidering av mindre krediter
 • Fler och utvecklade försäljningskanaler
 • Förbättra processer för nya kunder

 

2. ÖKAD OPERATIONELL EFFEKTIVITET

 • Automatiserade och papperslösa processer
 • Fokus på effektivitet i organisationen

3. FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN OCH STÄRKA KUNLOJALITETEN

 • Förenklad och förbättrad låneansökningsprocess
 • Ökade självbetjäningsmöjligheter
 • Förbättrat kundvårdsstöd (CRM)

 

4. HÅLLBARHET EN DEL AV AFFÄREN

 • Fortsätta det strategiska hållbarhetsarbetet
 • Göra framsteg inom de fyra identifierade kärnområdena.

Finansiell utveckling 2016

Läs mer

446

MSEK (195) NETTORESULTAT

23%

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Värdegrund

Läs mer

FÖRANKRAD VÄRDEGRUND

Nordax har en stark värdegurnd som är viktig för hur bolaget uppträder och uppfattas av olika intressenter. Nordax är en kundfokuserad bank som är enkel, sund och ansvarstagande. Nordax grundades av entrepenörer drivna av ett starkt fokus på kundre och riskhantering. Det förhållningsssättet genomsyrar fortfarande vår vardag och affärskultur.

Enkel

Sund

Ansvarstagande

Kundfokuserad

Hållbarhet

Läs mer

HÅLLBARHET

Ansvarsfullt företagande är centralt för Nordax framgång. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till våra intressenter. Om Nordax tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik affär även framöver.

Risk- hantering

Läs mer

RESTRIKTIV SYN PÅ RISKTAGANDE

Nordax affärsmodell bygger på en restriktiv syn på risktagande och banken har en låg riskaptit och risktolerans. Denna syn på risk genomsyrar alla delar av verksamheten och har bidragit till att Nordax genom åren byggt upp en sund riskkultur.

Nordax- aktien

Läs mer

KURSUTVECKLING 2016

BÖRSHANDEL

Nordax noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista i juni 2015. Nordaxaktien handlas under kortnamnet NDX. Under året ökade värdet på Nordax aktie med 1,5 procent. Vinsten per aktie var 4,02 SEK (1,76). Styrelsens föreslår en utdelning till årsstämman på 1,60 SEK per aktie (0,50).

Förvaltnings- berättelse

Läs mer

Bolags- styrnings- rapport

Läs mer

Finansiella rapporter och noter

Läs mer

Årstämma Kalender Kontakt

Läs mer