Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av Nordax och har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll i Nordax.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter i enlighet med av styrelsen fastställd arbetsordning.

Styrelsen

Nordax styrelse bär det övergripande ansvaret för organisation, styrning och kontroll i Nordax.

Nedanför hittar du information om samtliga ledamöter i styrelsen:

Styrelsens kommittéer

Nordax styrelse bär det övergripande ansvaret för riskhantering samt intern styrning och kontroll i Nordax. I syfte att stödja styrelsen inom vissa specifika områden har styrelsen upprättat tre kommittéer som inom ramen för vad som regleras i respektive kommittées styrande dokument bereder och utvärderar frågor inför beslut i styrelsen.

Revisor

Deloitte AB utsågs av årsstämman 2017 till revisor för Nordax och omvaldes av årsstämman 2018 som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Malin Lüning, född 1980, är huvudansvarig revisor.

Malin Lüning är auktoriserad revisor.

Deloitte
Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm
Telefon 075-2462000 

Koncernledning

Nordax ledningsgrupp består av personer med lång erfarenhet inom vårt verksamhetsområde. Det finns ett äkta engagemang för företagets affärsidé och framtid i ledningsgruppen. Vår beslutskraft är ett resultat av ledningsgruppens sammansättning och arbetsprocesser som involverar personer på alla nivåer. Det har även byggt ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete och delaktighet.

Nedanför hittar du information om samtliga i ledningsgruppen. Olof Mankert, Riskchef, är adjungerad medlem i koncernledningen.

Årsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i en rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Aktieägare

Nordax Group avlistades från Nasdaq Stockholm den 24 april 2018. Efter en tvångsinlösenprocess för att lösa in kvarstående aktier efter det rekommenderade kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Nordax Group, kontrollerar NDX Intressenter AB nu 100 procent av aktierna i Nordax Group. NDX Intressenter kontrolleras av bolagen Nordic Capital och Sampo. För mer information se https://ndxintressenter.com/sv/.

 

 

Ersättningar

Nordax ersättningsprinciper regleras av Nordax ersättningspolicy, vilken speglar kraven i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

I syfte att attrahera och behålla kompetent personal ska Nordax ersättningar och andra förmåner vara marknadsorienterade och konkurrenskraftiga. All form av ersättning och förmåner ska främja Nordax långsiktiga intressen och motverka överdrivet risktagande.

Bolagsordning

Här finner du bolagsordningen för Nordax Group AB (publ):

Bolagsordning Nordax Group AB (publ)

Bolagsstyrningsrapporter

Här finner du Nordax bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser som är en del av Nordax årsredovisning.