Grupp människor som arbetar tillsammans i ett konferensrum

Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av Nordax och har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll i Nordax.

Läs mer

Styrelsen fastställer verksamhetsmål och strategier för verksamheten och tillser att det finns ett effektivt system för uppföljning samt kontroll av bolagets verksamhet.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen antas av styrelsen vid styrelsens konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. För beredning av vissa frågor har styrelsen inrättat tre kommittéer: ersättningskommittén, revisions- och finanskommittén och riskkommittéen. Arbetsordningen reglerar beslutsordningen inom Nordax, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och styrelsens utskott. Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd.

Styrelsen följer också upp bolagets risker, regelefterlevnad och rapporter om den interna kontrollen inom Nordax. Detta sker genom rapportering från de oberoende kontrollfunktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision. VD, och vid behov, andra personer från bolaget deltar som föredraganden. Nordax chefsjurist för styrelsens protokoll.

Enligt av styrelsen fastställd arbetsordning ska ledamöterna i styrelsen regelbundet utbildas för att upprätthålla och fördjupa sina kunskaper och för att fullgöra sina skyldigheter. Ledamöterna i styrelsen ska ha tillgång till individuellt och kollektivt skräddarsydda utbildningsprogram som ska ta hänsyn till eventuella kunskapsluckor. Styrelsen ska avsätta tillräckligt med tid, medel och andra resurser för utbildning.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter i enlighet med av styrelsen fastställd arbetsordning.

Styrelsen

Nordax styrelse bär det övergripande ansvaret för organisation, styrning och kontroll i Nordax.

Nedanför hittar du information om samtliga ledamöter i styrelsen som valdes på en extra bolagsstämma i Nordax den 2 maj 2018:

Hans-Ole Jochumsen

HANS-OLE JOCHUMSEN

Ordförande

Utsedd till styrelseledamot och ordförande 2018.

Utbildning: Magisterexamen i Nationalekonomi vid Köpenhamns Universitet

Tidigare erfarenhet:Högre befattningar och styrelseuppdrag inom Nasdaq och andra reglerade marknadsplatser (bland annat i Stockholm, New York och Köpenhamn). 

Andra uppdrag: Senior Advisor i bolaget Alkymi.io, en New York baserad FinTech start-up samt styrelseledamot i Nykredit A/S. 

Christopher Ekdahl

Christopher Ekdahl

Styrelseledamot

Tillträdde 2018

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Lunds Universitet och École Centrale Paris.

Tidigare erfarenhet: Erfarenhet från Investment Banking Calyon i Paris samt Carnegie i Stockholm. På Nordic Capital sedan 2011.

Andra uppdrag: Director i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i bland annat Nordnet AB och Nordnet Bank AB.

Christian Frick

Christian Frick

Styrelseledamot 

Tillträdde 2018

Utbildning: Magisterexamen i national- och företagsekonomi Stockholms Handelshögskola och Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet: Investment Banking Morgan Stanley, fokuserad på M&A Rådgivning till kunder inom finansiella sektorn. På Nordic Capital sedan 2003.

Andra uppdrag: Partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i bland annat Resurs Holding AB (publ), Resurs Bank Aktiebolag, Nordnet AB och Nordnet Bank AB.

Heikki Kapanen

Heikki Kapanen 

Styrelseledamot

Tillträdde 2018
Utbildning: LL.M., University of Helsinki. Executive Management Program, Stanford Graduate School of Business

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i bland annat Nets Sweden AB och Nets Finland AB samt VD för Nets filial i Finland

Andra uppdrag: Styrelsordförande i Jatkuvuuskonsultointi Oy och Suomen Palkanlaskenta Oy samt styrelseledamot i Urlus Fund.

Henrik Källén

Henrik Källén 

Styrelseledamot

Tillträdde 2018

Utbildning: Jur Kand Stockholms Universitet

Tidigare erfarenhet: COO samt vice VD för Avanza Bank AB och VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension där han även suttit i styrelsen. Henrik Källén har även varit styrelseordförande för Avanza Fonder AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Fondab AN, styrelseledamot i DPOrganizer AB, Hedvig AB och Zensum AB, och industriell rådgivare genom det egna bolaget CHK Konsult AB

Anna Storåkers

ANNA STORÅKERS

Styrelseledamot 

Tillträdde 2019

Utbildning: Master of Science/CEMS Master, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare erfarenhet: Landschef Nordea Sverige, chef for Personal Banking Nordea Sverige och Koncernstrategichef Nordea Group; Engagement Manager and Associate Principal, McKinsey & Company; Associate, Goldman Sachs Investment Banking

Andra uppdrag:

Medlem Styrelseledamot i ABN Amro Bank NV och ABN Amro Group NV. Styrelseledamot i Ework Group AB och Nordea Life Holding AB.

Ville Talasmäki

VILLE TALASMÄKI

Styrelseledamot 

Tillträdde 2018
Utbildning: Informationen ska uppdateras

Tidigare erfarenhet: Bland annat arbetat inom SEB-koncernen och Citigroup

Andra uppdrag: Head of Allocation och Head of Credit Investments inom Sampo-koncernen.

Styrelsens kommittéer

Nordax styrelse bär det övergripande ansvaret för riskhantering samt intern styrning och kontroll i Nordax. I syfte att stödja styrelsen inom vissa specifika områden har styrelsen upprättat tre kommittéer som inom ramen för vad som regleras i respektive kommittées styrande dokument bereder och utvärderar frågor inför beslut i styrelsen.

Läs mer

Ersättningskommittén

Huvuduppgiften för ersättningskommittén är att stödja styrelsen i arbetet med att säkerställa att riskerna med Nordax ersättningssystem identifieras, hanteras och rapporteras. Kommittén bistår också styrelsen genom att fastställa principer om ersättningar inom Nordax, bereda de ersättningsärenden som ska beslutas av styrelsen samt kontrollerar så att ersättningssystemen är utformade i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Revisionskommittén

Huvuduppgifterna för revisionskommittén är att stödja styrelsen i arbetet med att:

  • säkerställa kvaliteten i Nordax finansiella rapportering
  • upprätthålla ett effektivt ramverk för intern styrning, riskhantering och kontroll.

Riskkommittén

Huvuduppgifterna för riskkommittén är att stödja styrelsen i arbetet med:

  • Nordax övergripande risktolerans, riskaptit och riskstrategi
  • att övervaka genomförandet av riskstrategier

Revisor

Deloitte AB utsågs av årsstämman 2017 till revisor för Nordax och omvaldes av årsstämman 2018 som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Malin Lüning, född 1980, är huvudansvarig revisor.

Malin Lüning är auktoriserad revisor.

Deloitte
Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm
Telefon 075-2462000 

Koncernledning

Nordax ledningsgrupp består av personer med lång erfarenhet inom vårt verksamhetsområde. Det finns ett äkta engagemang för företagets affärsidé och framtid i ledningsgruppen. Vår beslutskraft är ett resultat av ledningsgruppens sammansättning och arbetsprocesser som involverar personer på alla nivåer. Det har även byggt ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete och delaktighet.

Nedanför hittar du information om samtliga i ledningsgruppen. Olof Mankert, Riskchef, är adjungerad medlem i koncernledningen.

Jacob Lundblad

VD

Född 1978
Anställd 2004
Tillträdde nuvarande tjänst 2017
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi och kandidatexamen i affärsjuridik, Lunds universitet

Rickard Blomberg

Kreditrisk- och analyschef

Född: 1976

Anställd 2018

Tillträdde nuvarande tjänst 2018

Utbildning: Kandidatexamen i Nationalekonomi, Södertörns Högskola

Malin Frick

HR-chef

Född 1986

Anställd 2012

Tillträdde nuvarande tjänst 2012 

Utbildning; Filosofie Kandidatexamen i Human Resource Management and Development, Linköpings Universitet 

Andreas Frid

Marknad och Kommunikationschef

Född 1977

Anställd 2016

Tillträdde nuvarande tjänst 2018

Utbildning; Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds Universitet

Malin Jönsson

 

Chief Operating Officer

Född 1971

Anställd 2016

Tillträdde nuvarande tjänst 2016

Utbildning Magisterexamen Internationella Ekonomlinjen. Linköpings universitet.

Patrick MacArthur

CFO

Född 1980

Anställd 2017

Tillträdde nuvarande tjänst 2018

Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm, Jur kand Lunds Universitet

Olof Mankert

 

Riskchef (adjungerad medlem av koncernledningen)

Född 1979

Anställd 2008-2012 och sedan 2013

Tillträdde nuvarande tjänst 2016

Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet

Kristina Tham Nordlind

Chefsjurist

Född 1972
Anställd 2007
Tillträdde nuvarande tjänst 2007
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet

Adam Wiman

 

CIO

Född 1986

Anställd 2019

Tillträdde nuvarande tjänst 2019

Utbildning; Civilingenjör Teknisk Fysik, Lunds Universitet (LTH)

Årsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i en rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hölls fredagen den 29 juni klockan 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2018

Fullmaktsformulär Nordax Group

Extra bolagsstämma 2018

En extra bolagsstämma hölls den 2 maj 2018 där den nya styrelsen som presenteras ovan valdes.

Kallelse till extra bolagsstämma 2018

Pressmeddelande 180502 ny styrelse i Nordax Group

Årsstämmor 2015

Årsstämma den 14 April 2015

Årsstämma i Nordax Bank AB (publ), Nordax Holding AB och Nordax Group Holding AB hölls den 14 april 2015. På årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Richard Pym, Arne Bernroth, Christian Beck, Andrew Rich, Daryl Cohen, Morten Falch, Synnöve Trygg, Hans Larsson och Katarina Bonde till ordinarie ledamöter av företagets styrelse. På årsstämman beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, vinstdisposition och fastställelse av bokslutet för räkenskapsåret 2014. Vid årsstämman utsågs Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget med Helena Kaiser de Carolis som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Årsstämman beslutade också om arvoden till styrelsens ledamöter.

Extra bolagsstämma den 14 April 2015

Nordax Group AB (publ) bildades den 1 november 2014 och har förlängt räkenskapsår till och med den 31 december 2015. Den första årsstämman i Nordax Group AB (publ) kommer därför att äga rum under våren 2016. Extra bolagsstämma i Nordax Group AB (publ) hölls den 14 april 2015. På stämman fattades beslut om att anta principer för hur valberedningen ska utses av bolaget (information om dessa principer återfinns under rubriken ”Valberedning”).

Allmän bolagsinformation

Nordax Group AB (publ) är moderbolag i Nordax-koncernen. Nordax Group AB (publ) äger 100 % av aktierna i Nelson Luxco S.à r.l. Nelson Luxco S.à r.l var tidigare moderbolag i Nordax-koncernen och avsikten är att Nelson Luxco S.à r.l ska likvideras. Nelson Luxco S.à r.l äger 100 % av aktierna i Nordax Group Holding AB och Nordax Group Holding AB äger i sin tur 100 % av aktierna i Nordax Holding AB. Nordax Holding AB äger 100 % av aktierna i Nordax Bank AB (publ) som är Nordax-koncernens operativa bolag. Nordax Bank AB (publ) har tillstånd att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Aktieägare

Nordax Group avlistades från Nasdaq Stockholm den 24 april 2018. NDX Intressenter AB kontrollerade då cirka 99 procent av aktierna. NDX Intressenter kontrolleras av bolagen Nordic Capital och Sampo. NDX Intressenter har inlett en tvångsinlösenprocess för att lösa in minoritetsaktieägarnas kvarstående aktier. Frågor angående tvångsinlösenprocessen ställes till den av bolagsverket utsedde gode mannen advokaten Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl, Box 1214, 251 12 Helsingborg, telefon 042-175300 e-mail magnus.ramberg@lindahl.se eller till jur.kand Viktor Wahlstrand, e-post viktor.wihlstrand@lindahl. se som biträder den gode mannen. För mer information se www.ndxintressenter.com/se

 

 

Ersättningar

Nordax ersättningsprinciper regleras av Nordax ersättningspolicy, vilken speglar kraven i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

I syfte att attrahera och behålla kompetent personal ska Nordax ersättningar och andra förmåner vara marknadsorienterade och konkurrenskraftiga. All form av ersättning och förmåner ska främja Nordax långsiktiga intressen och motverka överdrivet risktagande.

Läs mer

Nordax anställda är berättigade till fast lön, pension och andra förmåner. Den fasta ersättningen bestäms individuellt och baseras på den anställdes prestationer, erfarenhet och ansvar.

Nordax genomför årligen en riskanalys i syfte att analysera vilka risker som är förenade med Nordax ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifieras anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Nordax riskprofil. Nordax styrelse fattar beslut om ersättning till den verkställande ledningen samt anställda med ett övergripande ansvaret för en kontrollfunktion. För dessa ändamål har styrelsen gett ersättningsutskottet i uppdrag att bereda relevant beslut.

En kontrollfunktion genomför årligen en granskning av om Nordax ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn.

För ytterligare information om ersättningar se - 

Ersättningsrapport 2018

Ersättningsrapport 2017

Ersättningsrapport 2016

Ersättningsrapport 2015

Nordax Remuneration Report 2014

Bolagsordning

Här finner du bolagsordningen för Nordax Group AB (publ):

Bolagsordning Nordax Group AB (publ)