Nordax

Hållbarhetsarbete

Ansvarsfull kreditgivning och ett hållbart företagande är centralt för oss. Det utgör viktiga byggstenar i vår resa mot att bli norra Europas ledande nischbank.

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfullt företagande är centralt för Nordax framgång. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till alla våra intressenter. Om vi tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik affär även framöver. Vi vill bidra till att FN.s globala hållbarhetsmål uppnås.

Vår uppförandekod vägleder oss i hur vi ska agera gentemot interna och externa intressenter på Nordax. 

Nordax uppförandekod

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är vår kärnkompetens. Vi är specialister på att hjälpa människor ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. I vår bransch finns en inbyggd risk i att våra kunder, på grund av olika omständigheter, kan få problem med att betala tillbaka sina lån. Det är inte önskvärt varken för kunden, samhället eller för oss som långivare. Ansvarsfull kreditgivning är av den enkla anledningen vårt mest självklara fokusområde inom vårt hållbarhetsarbete.  

Medarbetarnas välmående

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Kompetenta och motiverade medarbetare som trivs på sitt arbete ger bättre service till våra kunder och utvecklar vår verksamhet. Genom bred kompetens och stort personligt ansvar har en företagskultur vuxit fram som bygger på delaktighet och beslutskraft. Genom att ha högt i tak, korta beslutsvägar och ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete, arbetsglädje och engagemang främjar vi motivation.

God affärsetik

Nordax vill bidra till god affärsetik i samhället, inte minst för att skapa förtroende för den finansiella marknaden. Rättvis behandling, transparens och ansvarstagande är tre delar som beskriver vår syn på vad god affärsetik är.

Effektiv resursanvändning

Miljö och klimatfrågorna en av vår tids viktigaste samhällsfrågor att adressera. Vi har begränsad påverkan på miljön men nöjer oss inte med det. Vi utmanar oss själva i allt vi gör för att minska vår påverkan.