Nordax hållbarhetsarbete

Ansvarsfull kreditgivning och ett hållbart företagande är centralt för oss. Det utgör viktiga byggstenar i vår resa mot att bli norra Europas ledande nischbank.

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfullt företagande är centralt för Nordax framgång. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till alla våra intressenter. Om vi tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik affär även framöver. Vi vill bidra till att FN.s globala hållbarhetsmål uppnås.

Vår uppförandekod vägleder oss i hur vi ska agera gentemot interna och externa intressenter på Nordax. 

Nordax uppförandekod

Läs mer

Hållbarhet är viktigt för oss på Nordax. Att integrera hållbarhetsfrågor i vår verksamhet är ett ställningstagande från vår styrelse och ledning.

Vår kärnverksamhet, ansvarsfull kreditgivning, är vårt mest centrala fokus i hållbarhetsarbetet. Att fortsätta erbjuda våra kunder lån som de har råd med, samt ge våra kunder allt som krävs för att man som kund ska kunna ta genomtänkta beslut är centralt för oss. Utöver ansvarsfull kreditgivning har vi, i dialog med våra kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter, identifierat fokusområdena medarbetarnas välmående, god affärsetik och effektiv resursanvändning som viktiga delar i vårt hållbarhetsengagemang.

Vi är medlemmar i Global Compact och låter deras tio principer för ett ansvarsfullt företagande guida oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete, där vi alltid strävar efter förbättring och utveckling för att kunna vara med och uppnå hållbarhetsmålen som slöts under FN:s klimatkonvention i Paris 2016. Under 2016 genomförde vi vår första hållbarhetsredovisning enligt GRI G4.

I vår senaste årsredovisning har vi låtit en kolumn av vår GRI-index visa hur vårt arbete bidrar till Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande. Vår senaste Communication on Progress till UN Global Compact (2017) går även att läsa i sin helhet genom att följa länken nedan:

Communication on Progress, Nordax Bank 2017

Vi hänvisar även till vår hållbarhetsrapport som är en del av vår årsredovisning i vår COP, klicka här för att komma till 2016 års årsredovisning.  I 2017 års årsredovisning har vi låtit en kolumn av vårt GRI-index förklara bidraget till vår COP.

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är vår kärnkompetens. Vi är specialister på att hjälpa människor ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. I vår bransch finns en inbyggd risk i att våra kunder, på grund av olika omständigheter, kan få problem med att betala tillbaka sina lån. Det är inte önskvärt varken för kunden, samhället eller för oss som långivare. Ansvarsfull kreditgivning är av den enkla anledningen vårt mest självklara fokusområde inom vårt hållbarhetsarbete.  

Läs mer

KUNDFOKUS
Hos oss på Nordax är kunden ständigt i fokus. Därför är vi såklart stolta över att vi nådde topp tre i vår bransch gällande generell kundnöjdhet under slutet av 2017, enligt Bright Internationals kundundersökningar. Det arbetar vi för att upprätthålla varje dag.

VÅR ANSVARSFULLA KREDITGIVNING
Vi erbjuder bara lån till kunder som är finansiellt stabila och vi gör alltid en robust kreditbedömning för att minska risken för att våra kunder ska hamna i framtida problem. Om våra kunder får problem med att betala tillbaka sina lån så engagerar vi oss för att hjälpa dem. Vi har särskilt utbildade medarbetare som tidigt tar kontakt med kunden för att påminna om att betalningen är försenad, för att gemensamt komma fram till en lösning och om möjligt ge råd och stöd.

Vi tycker att det är sunt att våra kunder inte får sitt lån utbetalt i samma stund som de ansöker om ett lån. All vår utlåning är annuitetslån och amorterande lån, önskar kunden amortera snabbare eller lösa hela sitt lån i förtid så är det inte förknippat med några extra avgifter.

Vår ambition är en kreditförlustnivå på 2 procent över en konjunkturcykel, en nivå som vi har varit väl under de senaste åren. Under 2017 låg kreditförlustnivån på 1,6 procent. Vi har som ambition att fortsätta växa vår utlåningsportfölj, men tillväxt får inte ske till priset av att vi tummar på våra kreditbedömningar.

Medarbetarnas välmående

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Kompetenta och motiverade medarbetare som trivs på sitt arbete ger bättre service till våra kunder och utvecklar vår verksamhet. Genom bred kompetens och stort personligt ansvar har en företagskultur vuxit fram som bygger på delaktighet och beslutskraft. Genom att ha högt i tak, korta beslutsvägar och ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete, arbetsglädje och engagemang främjar vi motivation.

Läs mer

EN TRYGG OCH SUND ARBETSMILJÖ
Medarbetarnas välmående är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vi är en inkluderande bank; hos oss ska alla känna sig välkomna, sedda och hörda. För att nå vår vision om att bli norra Europas ledande nischbank krävs att vi gör resan tillsammans.

Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss. För oss är det självklart att våra medarbetare också speglar samhället vi verkar i. Det gör att vi har en arbetsplats där öppenhet och initiativtagande välkomnas – det är kittet i vår framgång.

LEDARSKAP PÅ NORDAX
Ledarskap för oss handlar om att förstå och ta ansvar för vår affär och driva verksamheten framåt genom förmågan att leda och utveckla andra. Vi värnar om ett närvarande ledarskap där ledarna sitter tillsammans med sina medarbetare i ett öppet kontorslandskap för att öka kontakt och feedback.

Nordax ledare är lyhörda och närvarande samt mån om att leda och utveckla. Vår arbetsplats präglas av samarbete, arbetsglädje och engagemang.

God affärsetik

Nordax vill bidra till god affärsetik i samhället, inte minst för att skapa förtroende för den finansiella marknaden. Rättvis behandling, transparens och ansvarstagande är tre delar som beskriver vår syn på vad god affärsetik är.

Läs mer

För Nordax är det självklart att agera på ett etiskt ansvarfullt sätt, vilket innefattar att efterleva legala krav och etiska standarder samt att upprätthålla en sund riskkultur. Nordax har etablerat ett ramverk gällande affärsetik som inkluderar strategier, processer, interna regler och rapporteringsrutiner för att främja ett sunt och etiskt agerande i bankens samtliga åtaganden.

God affärsetik omfattar hela verksamheten, från styrelsens ledamöter till varje enskild medarbetare. Idag finns Nordax’s ramverk kring affärsetik huvudsakligen i Nordax’s policy gällande etiska standarder. Delar av ramverket återfinns även i andra styrdokument. För att ge en enhetlig bild av ramverket kring affärsetik så introducerades vår uppförandekod för bolaget i november 2017. Uppförandekoden vägleder oss att agera etiskt, korrekt och ansvarsfullt för att fortsatt skapa långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter. Koden fungerar även som en guide för hur vi agerar internt, detta för att skapa en god företagskultur och en attraktiv arbetsplats.

Vår uppförandekod.

HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER
Intressekonflikter är oundvikliga och att identifiera och hantera intressekonflikter är nödvändigt för att upprätthålla ett otvivelaktigt förtroende.

Nordax har rutiner för att kontinuerligt identifiera och hantera potentiella intressekonflikter på samtliga nivåer i bolaget.

FINANSIELL BROTTSLIGHET
Inom Nordax omfattar begreppet finansiell brottslighet företeelser som penningtvätt, finansiering av terrorism, mutor och korruption. Nordax utför dagligen en mängd åtgärder för att förebygga och upptäcka finansiell brottslighet. Att motverka finansiell brottslighet är en självklarhet inom Nordax, först och främst för att stävja brottslighet i stort men även för att skydda verksamheten och Nordax varumärke.

WHISTLEBLOWING
Nordax förespråkar transparens och uppmuntrar medarbetare att rapportera iakttagelser gällande misstänkta oegentligheter, oetiska eller olagliga beteenden inom Nordax. Rapportering kan ske anonymt till närmsta chef, chefen för Compliance, ordförande i revisionskommittén eller via Nordax riskhanteringssystem. Ärenden som rapporteras utreds omgående och lämpliga åtgärder vidtas.

UTLAGD VERKSAMHET
För en aktör inom den finansiella sektorn är god intern styrning och kontroll grundläggande. Det omfattar även aktiviteter och verksamhet som lagts ut på leverantörer och samarbetspartners. Nordax har omfattande rutiner för att kontinuerligt följa upp utlagd verksamhet, säkerställa regelefterlevnad och effektiv riskhantering.

LEVERANTÖRSKEDJA
För Nordax är god intern styrning och kontroll grundläggande, detta omfattar även aktiviteter och verksamhet som lagts ut på leverantörer och samarbetspartners. Nordax har omfattande rutiner för att kontinuerligt följa upp utlagd verksamhet, säkerställa regelefterlevnad och effektiv riskhantering. Under 2017 har en ny process för utläggning och uppföljning av utlagd verksamhet etablerats, detta för att stärka upp kontrollen av leverantörer och samarbetspartners samt säkerställa god uppföljning av utlagd verksamhet. Genom att ställa krav på leverantörer bidrar vi till ett hållbart samhälle både inom och utanför Nordax.

KUNDRELATIONER
Kundernas behov och efterfrågan utgör grunden för Nordax’s verksamhet. Ett etiskt agerande gentemot potentiella och befintliga kunder är central för Nordax. Nordax strävar efter att ge varje enskild kund en personlig och anpassad service. Genomtänkta beslut är en förutsättning för att ha nöjda och lönsamma kunder, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett värdeskapande hållbart företagande.

Effektiv resursanvändning

Miljö och klimatfrågorna en av vår tids viktigaste samhällsfrågor att adressera. Vi har begränsad påverkan på miljön men nöjer oss inte med det. Vi utmanar oss själva i allt vi gör för att minska vår påverkan.

Läs mer

VÅR KUNDKOMMUNIKATION
Direktreklam är en viktig del i vår distributionsmodell. Vi klimatkompenserar genom trädplantering för vår tryckta marknadsföring. För att minska vår påverkan på klimatet och för att förenkla för våra kunder strävar vi alltid efter att bli mer digitala i vår kommunikation.

AVFALLSHANTERING
På vårt kontor är vi måna om att ha en välfungerande avfallshantering för att möjliggöra återvinning i högsta möjliga grad. Detta gäller papper, plast, elektronik och annat material som går att återvinna. Exempelvis lämnas all elektronisk utrustning som går att återanvända till ett samarbetsföretag som är specialiserat på återanvändning och livscykelhantering av IT-produkter.

RESANDE
Vår miljöpåverkan från resor är begränsad men även här strävar vi efter att minska vår påverkan. Vi har under 2016 inrättat en resepolicy som samtliga medarbetare har informerats om via medarbetarmöten och intranätet.

Vårt resande ska ske på ett miljömedvetet och kostnadseffektivt sätt. Vi ska sträva efter att använda kollektivtrafik och tågtrafik framför bil, taxi och flyg där det är möjligt.

VÅRT KONTOR
Vår elförbrukning till vårt kontor och vår serverhallskyla sker bara via inköp från förnybara källor. Under 2017 upprättades ett ”Grönt hyresavtal”. I och med det håller vi årliga dialoger med vår fastighetsägare kring hur vi ska kunna resurseffektivisera våra lokaler ytterligare för att ha minsta möjliga påverkan på miljön.