Definitioner

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat hänförligt till aktieägarna i relation till genomsnittligt aktiekapital.

Avkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgångar

Justerat resultat för perioden i relation till genomsnittlig eget kapital exklusive immateriella tillgångar, beräknas på rullande 12 månader.

Avkastning på genomsnittliga lån

Justerat rörelseresultat i procent i relation till låneportfölj. Avkastning på genomsnittliga lån beräknas på rullande 12 månader.

Bruttosoliditetsgrad

Primärkapital i relation till totala tillgångar inklusive poster som inte är upptagna i balansräkningen med konverteringsfaktorer som definieras i förordning (EU)nr575/2013 (CRR).

Eget kapital exklusive immateriella tillgångar

Eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar

Genomsnittlig låneportfölj

Genomsnittet av ingående balans och utgående balans för perioden avseende utlåning till allmänheten

Justerat resultat

Resultatet exklusive avskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar, valutakursförändringar och engångsposter samt skatteeffekten på dessa.

Justerade rörelseintäkter

Totala rörelseintäkter exklusive valutakursförändringar.

Justerade rörelsekostnader

Totala rörelsekostnader exklusive avskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar och engångsposter.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar, valutakursförändringar och engångsposter.

Justerat K/I-tal

Justerade rörelsekostnader exklusive marknadsföringskostnader i relation till justerade rörelseintäkter. Justerat K/I-tal beräknas på rullande 12 månader.

Kapitalbas

Summan av primärkapital och supplementärkapital.

K/I-tal

Rörelsekostnader i relation till rörelseintäkter.

Kreditförlustnivå

Kreditförluster, netto i relation till genomsnittlig låneportfölj.

Kärnprimärkapital

Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar, immateriella tillgångar och vissa andra justeringar som definieras i förordning (EU) nr575/2013 (CRR).

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital i relation till riskexponeringsbeloppet.

Likviditetsreserv

En separat reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga gällande förluster eller minskad tillgång till normalt tillgängliga finansieringskällor.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Högkvalitativa likvida tillgångar i relation till det uppskattade utflödet av kontanter de kommande 30 kalenderdagarna, enligt definitionen i svenska bestämmelser (FFFS 2012:6).

Primärkapital

Kärnprimärkapital plus giltiga former av efterställda lån.

Primärkapitalrelation

Primärkapital i relation till riskexponeringsbeloppet.

Resultat per aktie

Nettoresultat hänförligt till aktieägarna i relation till genomsnittliga antalet aktier.

Riskexponeringsbelopp

Totala tillgångar och poster som inte tas upp i balansräkningen, viktade i enlighet med kapitaltäckningsreglerna för kredit- och marknadsrisker. De operativa riskerna mäts och adderas som riskexponeringsbelopp.

Räntenettomarginal

Räntenetto i relation till genomsnittlig låneportfölj. 

Supplementärkapital

Huvudsakligen efterställda lån som inte kan räknas som primärkapital.

Total kapitalrelation

Total kapitalbas i relation till riskexponeringsbeloppet.

En specifikation av det justerade nyckeltalen/definitionerna finns i delårsrapporten och årsredovisningen för Nordax Group.