Aktieägare och ägarstruktur

Aktieägare

Nordax Group avlistades från Nasdaq Stockholm den 24 april 2018. NDX Intressenter AB kontrollerade då cirka 99 procent av aktierna. NDX Intressenter kontrolleras av bolagen Nordic Capital och Sampo. NDX Intressenter har inlett en tvångsinlösenprocess för att lösa in minoritetsaktieägarnas kvarstående aktier. Frågor angående tvångsinlösenprocessen ställes till den av bolagsverket utsedde gode mannen advokaten Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl, Box 1214, 251 12 Helsingborg, telefon 042-175300 e-mail magnus.ramberg@lindahl.se eller till jur.kand Viktor Wahlstrand, e-post viktor.wihlstrand@lindahl. se som biträder den gode mannen. För mer information se www.ndxintressenter.com/se