Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

 

Förändring antalet aktier

Totalt antal utestående aktier ( med rätt till utdelning)

Totalt antal aktier

Kvotvärde, SEK

Aktiekapital, SEK

2014: Nybildning

500 000

500 000

500 000

1,00

500 000

2015: Apportemission

110 445 598

110 945 598

110 945 598

1,00

110 945 598

2016: Återköp av aktier

-100 000

110 845 598

110 945 598

1,00

110 945 598

2017: Återköp av aktier

-130 000

110 715 598

110 945 598

1,00

110 945 598