Människor som granskar rapporter och grafer

Finansiell rapport

Nordax årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

2018 var ett händelserikt år för Nordax. Under året avnoterades moderbolaget Nordax Group AB från Nasdaq Stockholm efter ett offentligt uppköp av Nordic Capital Fond VIII och Sampo.

Under året breddades Nordax strategi till att omfatta fler utlåningsprodukter till privatpersoner. Under året lanserade Nordax ett bolån i Sverige vilken är anpassad till en modern arbetsmarknad med många olika typer av anställningsformer där storbankernas standiserade kreditbedömningar lämnar många personer med god kreditvärdighet utanför bostnadsmarknaden. Lanseringen väckte ett stort och positivt intresse.

Under året tecknades också avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension AB som är specialister på kapitalfrigöringskrediter. Förvärvet slutfördes i januari 2019 .

Tillväxten fortsatte under året och Nordax totala utlåning växte med 11 procent och utlåningen ökade på samtliga marknader samtidigt som kapitalpositionen förstärktes. Nordax inlåning från sparkonton växte under året med hela 50% som ett led i den diversifierade finansieringsstrategin och Nordax vann under året Privata Affärers pris Årets Sparränta.

Hållbarhetsrapporten är inkluderad i årsredovisningen och där kan man läsa mer om framsteg och framtida ambitioner inom de fyra fokusområdena ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas välmående, god affärsetik och effektiv resursanvändning. Under året var kundnöjdheten stabil där Nordax åter rankades som topp 3 inom branschen, antalet ambassadörer bland kunderna ökade kraftigt i Sverige och Norge och medarbetarengagemanget var det hittills högsta sedan nuvarande undersökningsform startade 2016. Vår verksamhet har en begränsad direkt påverkan på miljön men vi strävar ständigt efter att minska den. Under året minskade pappersförbrukningen för trycksaker och utskick med 28%. Att bedriva verksamheten ansvarsfullt med långsiktigt och hållbart värdeskapande är centralt för Nordax.

Rapporterna finns att läsa på https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/rapporterochpresentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 15,1 miljarder kronor och inlåningen till 11,3 miljarder kronor.Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april kl.14:30.

Dokument

wkr0006.pdf