Människor som granskar rapporter och grafer

Finansiell rapport

Delårsrapport januari-mars 2019 Nordax Bank AB

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån fortsatte att utvecklas starkt och uppgick under kvartalet till cirka 2 miljarder kronor, en ökning med hela 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Framförallt utvecklades nyutlåningen väldigt starkt på den svenska marknaden, men även i Norge utvecklades nyutlåningen positivt. Samtliga kanaler utvecklades positivt men framförallt växte nyutlåningen i låneförmedlarkanalen vilket var en effekt av såväl förbättrade kundprocesser som samarbeten med fler förmedlare.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontaktmöjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen har varit stabil.

Under slutet av kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare. Planen är att under andra kvartalet påbörja möjligheten att ansöka om bolån direkt via Nordax hemsida.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Nyutlåningen utvecklades starkt under kvartalet och mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under kvartalets möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 20,9 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka utvecklingen. Samtliga geografiska marknader utom Tyskland växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen.

Resultat januari-mars 2019 (jämfört med januari-mars 2018) 

  •  Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (156).
  •  Räntenettot uppgick till 352 MSEK (316)
  •  Rörelsekostnaderna uppgick till -215 MSEK (-118). 
  •  Kreditförlusterna uppgick till -100 MSEK (-94), motsvarande 2,2 procent (2,7) av genomsnittlig utlåning.

Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Andreas Frid, Kommunikatonschef, Nordax

Tel: +46 705 29 08 00

E-post: ir@nordax.se

Dokument

wkr0006.pdf