Människor som granskar rapporter och grafer

Finansiell rapport

Kvartalsrapport januari-september 2019 Nordax Bank AB

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån fortsatte även under tredje kvartalet att utvecklas starkt. Framförallt utvecklades nyutlåningen väl på den svenska marknaden där ett attraktivare erbjudande bidrog till tillväxt inom samtliga kanaler. Under andra kvartalet infördes en ny reglering för privatlån i Norge vilket hade en något negativ effekt även på tredje kvartalets nyutlåning. Under andra kvartalet fattades beslut om att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på den nordiska marknaderna. Utlåningen i Tyskland stod vid slutet av kvartalet för 4% av Nordax totala utlåning.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt.

Under slutet av första kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare och mot slutet av andra kvartalet öppnades det upp för att ansöka om bolån via Nordax hemsida. Utlåningen under tredje kvartalets utvecklades starkt i samband med en breddning i marknadsföringskanaler.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Nyutlåningen har utvecklades starkt under året. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under året möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 23,8 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP, breddning av produkterbjudandet till att omfatta bolån samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka tillväxten. Exklusive förvärvet av SHP växte utlåningen med 23 % , delvis påverkat av positiva valutaeffekter. Samtliga geografiska marknader utom den tyska växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen.

Resultat januari-september 2019 (jämfört med januari-september 2018) 

  • Rörelseresultatet för januari-september 2019 uppgick till 388 MSEK (375). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade kreditförluster.
  • Räntenettot för januari-september 2019 uppgick till 1 093 MSEK (982). Räntenettot ökade på grund av en växande utlåning och förvärvet av SHP.
  • Rörelsekostnaderna för januari-september 2019 uppgick till -589 MSEK (-393). Kostnaderna ökade till följd av tillväxtinitiativ för att växa och bredda Nordax affär samt förvärvskostnader och tillkommande kostnader för SHP.
  • Kreditförlusterna för januari-september 2019 uppgick till -168 MSEK (-276), motsvarande 1,2 procent (2,6) av genomsnittlig utlåning.

Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

 

Dokument

wkr0006.pdf