Människor som granskar rapporter och grafer

Finansiell rapport

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018 NORDAX BANK AB

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån utvecklades starkt och uppgick under året till 5,8 miljarder kronor, en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finland är den marknad som har ut­vecklats starkast (+35% i lokal valuta), följt av Sverige och Norge medan nyutlåningen minskade i Tyskland. Under året ökade nyutlåningen mest i låneförmedlar­kanalen vilket var en effekt av såväl förbättrade kund­processer och samarbeten med fler förmedlare.

Affärsutveckling bolån

I början av maj lanserade Nordax bolån på den sven­ska marknaden. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställn­ingsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsan­ställda som till exempel projektanställda, deltidsan­ställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta ne­kas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och sedan mitten av september ökades marknadsföringen av erbjudandet vilket ökade inflödet av ansökningar betydligt under perioden september-december.

Portföljutveckling

Totalt ökade utlåningen till allmänhet med 12 procent jämfört med årsskiftet och uppgick vid årsskiftet till 15,1 miljarder kronor. Rensat för valutaeffekter och engångseffekter vid övergången till IFRS9 var öknin­gen 11 procent. Utlåningen ökade på alla marknader med den starkaste utvecklingen i Finland där mots­varande ökning var 24 procent. 

Resultat januari-december 2018 (jämfört med januari-december 2017) 

  •  Rörelseresultatet uppgick till 429 MSEK (540).
  •  Räntenettot uppgick till 1 325 MSEK (1 194)
  •  Rörelsekostnaderna uppgick till -571 MSEK (-440). 
  •  Kreditförlusterna uppgick till -380 MSEK (-209), motsvarande 2,7 procent (1,6) av genomsnittlig utlåning.

Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Andreas Frid, Kommunikatonschef, Nordax

Tel: +46 705 29 08 00

E-post: ir@nordax.se

Dokument

wkr0006.pdf