Riskhantering

Nordax affärsmodell bygger på en restriktiv syn på risktagande och banken har en låg riskaptit och risktolerans. Denna syn på risk genomsyrar alla delar av verksamheten och har bidragit till att Nordax genom åren byggt upp en sund riskkultur.

Något förenklat kan man säga att det endast är i utlåningen som Nordax medvetet tar risk, i form av kreditrisk. Övriga risker strävar Nordax efter att begränsa så långt som det är möjligt och rimligt. Denna syn på risk har bidragit till att Nordax affärsmodell har varit lönsam under såväl finanskriser som under goda tider. Även kreditriskhanteringen begränsas av en konservativ kreditriskaptit och höga krav på våra kunders kreditvärdighet. Detta har lett till stabila kreditförlustnivåer som varit lägre än ambitionen om två procent över en konjunkturcykel. Nordax övergripande riskaptit och risktolerans faställs av styrelsen i Nordax risk- och kapitalpolicy. Det finns också särskilda styrdokument för hantering av kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativa risker.

MODELL MED TRE FÖRSVARSLINJER

För att säkerställa att Nordax har en effektiv riskhantering som motsvarar riskkulturen och säkerställer god intern styrning och kontroll, har Nordax etablerat modellen med de tre försvarslinjerna. De tre försvarslinjerna syftar till att etablera en robust riskhantering med tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten. De tre försvarslinjerna utgör även ett effektivt sätt att hantera de ökande regulatoriska kraven som Nordax möter i praktiskt taget alla delar av verksamheten samt ska säkerställa att interna regler följs.

  • Den första försvarslinjen utgörs av affärsverksamheten som utför den dagliga riskhanteringen.
  • Den andra försvarslinjen utgörs av funktionerna Riskkontroll och Compliance som bland annat övervakar, kontrollerar och rapporterar företagets risker och hur de följer interna och externa regelverk.
  • Den tredje försvarslinjen består av internrevisionen som verkar på uppdrag av styrelsen och bland annat ska utföra en regelbunden granskning av såväl ledning som företagets interna kontroller, kontrollfunktionernas arbete och företagets riskhantering.

Läs mer om Nordax riskhantering i årsredovisningen:

riskhantering