Nordax är en

Specialistbank

som erbjuder tjänster till privatpersoner. Kundbasen består idag av 190 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är ett komplement till storbankerna då vi koncentrerar oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst som bolån, sparkonton, kapitalfrigöringskrediter och privatlån. Vi är specialister på att hjälpa människor ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med.

Om Nordax

Nordax är en nordeuropeisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig ut- och inlåning till drygt 190 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi har cirka 230 medarbetare som alla arbetar från vårt kontor i Stockholm. Nordax ägs sedan 2018 av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi erbjuder våra kunder privatlån, bolån, kapitalfrigöringskrediter och sparande. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension ett helägt dotterbolag till Nordax. SHP är specialister på kapitalfrigöringskrediter - ett lån riktat till privatpersoner över 60 år som äger sitt boende. Läs mer om SHPs verksamhet här.

Mission, vision & värderingar

Våra kunder kan lita på att vi tar hand om deras sparpengar, likaså att vi gör en korrekt kreditbedömning så att vi beviljar lån som kunden har råd med. Eftersom vi är verksamma i en marknad med omfattande reglering så är verksamhetsstyrning och regelefterlevnad centrala delar av vår verksamhet. Gentemot våra ägare är det vårt ansvar att bedriva en sund, transparent och förutsägbar verksamhet. I slutändan är det våra medarbetare som gör att vi kan tillgodose alla våra intressenters behov. Vi är ansvarsfulla och engagerade.

Ansvarsfull kreditgivning

Vår kreditvärderingsprocess är vår kärnkompetens - den är grundlig, sund och datadriven. Vi är stolta över att vi aldrig tar några genvägar på detta område. Därför kan kunderna känna sig trygga med att de blir erbjudna ett lån de har råd med. Vi har transparenta, tydliga prismodeller och våra kunder kan alltid fatta välinformerade beslut i lugn och ro. På detta sätt förtjänar vi deras förtroende.

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfullt företagande är centralt för Nordax framgång. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till alla våra intressenter. Om vi tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik affär även framöver.

Intern kontroll och riskhantering

I syfte att säkerställa god riskhantering och efterlevnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument är Nordax riskhantering och interna kontroll uppbyggd med tre försvarslinjer. Som första försvarslinje är Nordax affärsenheter och stödfunktioner ansvariga för sina risker. Funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad (Compliance) utgör den andra försvarslinjen. De agerar oberoende från verksamheten och säkerställer så att styrelsens ramverk för riskhantering och intern kontroll efterlevs. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som säkerställer att styrelsen får absolut oberoende och objektiv rapportering.