Tummar upp i luften

Nordax är en specialistbank som erbjuder tjänster till privatpersoner. Kundbasen består idag av 190 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är ett komplement till storbankerna då vi koncentrerar oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst som bolån, sparkonton, kapitalfrigöringskrediter och privatlån. Vi är specialister på att hjälpa människor ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. 

Nordax

Nordax är en nordeuropeisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig ut- och inlåning till drygt 190 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi har cirka 230 medarbetare som alla arbetar från vårt kontor i Stockholm. Nordax ägs sedan 2018 av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi erbjuder våra kunder privatlån, bolån, kapitalfrigöringskrediter och sparande. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension ett helägt dotterbolag till Nordax. SHP är specialister på kapitalfrigöringskrediter - ett lån riktat till privatpersoner över 60 år som äger sitt boende. Läs mer om SHPs verksamhet här.

Läs mer

Vår kreditvärderingsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven, vi tar aldrig några genvägar. Därför kan kunderna känna sig trygga med att de blir erbjudna ett lån som de har råd med. Vi har transparenta, tydliga prismodeller och våra kunder kan alltid fatta välinformerade beslut i lugn och ro.

Vi är en bank med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi gillar att utmana oss själva till att bli bättre i allt vi gör, samt vara en del av en hållbar utveckling i samhället. Ansvarsfull kreditgivning, vår kärnkompetens, är en naturligt integrerad del av vårt hållbarhetsarbete. Utöver det har vi i dialog med våra kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter valt ut fokusområdena våra anställdas välmående, effektiv resursanvändning och god affärsetik som grund för vårt hållbarhetsarbete. Läs mer här.

Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av den statliga insättningsgarantin på samma sätt som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag. Den 30 juni 2019 uppgick utlåningen (mestadels privatlån) till 22,4 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten (sparkonton) till 17,7 miljarder kronor.

Mission, vision & värderingar

Våra kunder kan lita på att vi tar hand om deras sparpengar, likaså att vi gör en korrekt kreditbedömning så att vi beviljar lån som kunden har råd med. Eftersom vi är verksamma i en marknad med omfattande reglering så är verksamhetsstyrning och regelefterlevnad centrala delar av vår verksamhet. Gentemot våra ägare är det vårt ansvar att bedriva en sund, transparent och förutsägbar verksamhet. I slutändan är det våra medarbetare som gör att vi kan tillgodose alla våra intressenters behov. Vi är ansvarsfulla och engagerade.

Läs mer

MISSION

Vi hjälper människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med.

VISION

Vi ska bli norra Europas ledande specialistbank.

EN SUND VÄRDEGRUND STYR VERKSAMHETEN
Vår sunda värdegrund baseras på fyra ord som vägleder oss i allt vi gör och hur verksamheten styrs:

KUNDFOKUSERAD
Kunden är ständigt i fokus; vi lyssnar på våra kunder och ger den information som krävs för att fatta genomtänkta beslut, i lugn och ro. Vi engagerar oss och finns här för alla våra kunder.

ANSVARSTAGANDE
Vår företagskultur präglas av ansvarstagande. Det definierar hur vi sköter vår verksamhet och hur vi agerar internt och externt. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en positiv påverkan på vår omvärld.

SUND
Riskbedömning är en del av vårt DNA – Vi gör en sund och solid kreditprövning och erbjuder ett lån som vi vet att kunden har råd med. Alla våra beslut är välgrundade, vi tar aldrig några genvägar.

ENKEL
Vi arbetar alla på ett och samma kontor i Stockholm – effektivt med korta beslutsvägar. Vi är transparenta i vår prissättning, utan krångliga villkor i det finstilta. 

 

Ansvarsfull kreditgivning

Vår kreditvärderingsprocess är vår kärnkompetens - den är grundlig, sund och datadriven. Vi är stolta över att vi aldrig tar några genvägar på detta område. Därför kan kunderna känna sig trygga med att de blir erbjudna ett lån de har råd med. Vi har transparenta, tydliga prismodeller och våra kunder kan alltid fatta välinformerade beslut i lugn och ro. På detta sätt förtjänar vi deras förtroende.

Läs mer

Våra kunder är finansiellt stabila, har en inkomst som ligger över riksgenomsnittet, äger sina boenden och befinner sig mitt i livet. Hälften av våra kunder konsoliderar sina lån och sänker sin månadskostnad eller ränta. Den andra hälften får en smidig tillgång till likviditet, vanligtvis i form av ett överbryggningslån. Över hälften av våra kunder betalar av sina lån i förtid.

Vid de fall då en kund hamnar i ekonomiska svårigheter, agerar vi proaktivt för att hjälpa kunden. Vi påminner dem i förväg för att undvika extra avgifter och försöker tillsammans hitta en lämplig avbetalningsplan för att underlätta för kunden att kunna fullfölja sina åtaganden.

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfullt företagande är centralt för Nordax framgång. Vi är övertygade om att det genererar en långsiktig affärsnytta för oss samtidigt som det levererar värde till alla våra intressenter. Om vi tar ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik affär även framöver.

Läs mer

Hållbarhet är viktigt för oss på Nordax. Att integrera hållbarhetsfrågor i vår verksamhet är ett ställningstagande från vår styrelse och ledning.

Vår kärnverksamhet, ansvarsfull kreditgivning, är vårt mest centrala fokus i hållbarhetsarbetet. Det är självklart för oss att fortsätta erbjuda våra kunder lån som de har råd med, samt ge våra kunder all information som krävs för att man ska kunna ta genomtänkta beslut. Utöver ansvarsfull kreditgivning har vi i dialog med våra kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter identifierat fokusområdena medarbetarnas välmående, god affärsetik och effektiv resursanvändning som viktiga delar i vårt hållbarhetsengagemang.

Vi är medlemmar i FN:s Global Compact och låter deras tio principer för ett ansvarsfullt företagande guida oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete, där vi alltid strävar efter förbättring och utveckling för att kunna vara med och uppnå hållbarhetsmålen som slöts under FN:s klimatkonvention i Paris 2016. Under 2016 genomförde vi vår första hållbarhetsredovisning enligt GRI G4.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra fokusområden här.

Intern kontroll och riskhantering

I syfte att säkerställa god riskhantering och efterlevnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument är Nordax riskhantering och interna kontroll uppbyggd med tre försvarslinjer. Som första försvarslinje är Nordax affärsenheter och stödfunktioner ansvariga för sina risker. Funktionen för riskkontroll och funktionen för regelefterlevnad (Compliance) utgör den andra försvarslinjen. De agerar oberoende från verksamheten och säkerställer så att styrelsens ramverk för riskhantering och intern kontroll efterlevs. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som säkerställer att styrelsen får absolut oberoende och objektiv rapportering. 

Läs mer om vår riskhantering här.